Pariterapia

Pariterapian tavoitteena on lisätä vastavuoroista vuorovaikutusta parisuhteessa ja tiedostaa, tutkia ja ratkaista parisuhdetta kuormittavia ja haastavia yksittäisiä tapahtumia ja ilmiöitä.

Pariterapiassa selvitetään aluksi osapuolien kokemat haasteet ja toiveet liittyen parisuhteeseen ja pariterapiaan. Tämän jälkeen lähdetään sanoittamaan ja etsimään parisuhteessa vaikuttavia tekijöitä, joiden kohtaaminen ja selvittäminen parantavat parisuhteen laatua. Tarkoituksena on lisätä kiinnostusta ja ymmärrystä toinen toista kohtaan, joka mahdollistaa molemminpuolisen kuulluksi tulemisen tunteen ja kokemuksen. Tämän lisäksi tarkastellaan esimerkiksi riitojen dynamiikkaa ja selvitetään syitä niiden taustalla. Usein paljastuu tapahtumia ja asioita, jotka nousevat yhä uudelleen pintaan riitatilanteissa. Yksi pariterapian tavoite on oppia riitelemään rakentavasti. Tämä edellyttää opettelua ja niiden asioiden jakamista pariterapiassa, joista ei vielä pystytä puhumaan ilman sellaista riitaa, joka ei johda rakentavaan lopputulokseen, vaan lisää toivottomuuden ja yksinäisyyden tunnetta molemmilla osapuolilla.

Pariterapia on myös mahdollisuus selvittää vastaus kysymykseen haluanko erota vai lähteä selvittämään haasteita ja mahdollisesti jatkaa parisuhteessa? Myös erotilanteissa on tärkeää ymmärtää ja tulla tietoiseksi parisuhteen merkityksestä ja eroon johtaneista syistä, sillä tämä helpottaa elämän jatkamista eteenpäin uudessa elämäntilanteessa. Erityisen tärkeää tämä on silloin kun vanhemmuus jatkuu eron jälkeen. Jokainen prosessi toteutetaan turvallisessa vuorovaikutussuhteessa yksilöllisesti ja suunnitelmallisesti yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tavoitteensa huomioon ottaen. Pariterapiaistunnon kesto on 90 minuuttia (130 euroa), mahdolliset yksilökäynnit kestävät 45 minuuttia (65 euroa). Paripsykoterapiaprosessin kesto määräytyy aina yksilöllisesti muutamasta käyntikerrasta pidempiin prosesseihin riippuen sekä käsiteltävien asioiden ja tapahtumien luonteesta että asiakkaiden tavoitteista pariterapian suhteen.